Tελευταια Νεα

Παρασκευή, Σεπτεμβρίου 03, 2021

ΑΠΟΚΑΛΥΨΗ «ΣΤΟΧΟΥ»:Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος: «Ο Τούρκος είναι το Θηρίον της Αποκαλύψεως» είχε πει πριν τον κατακρεουργήσουν...!!!
Καθώς μπήκε για τα καλά ο Σεπτέμβριος, εμείς οι απόγονοι Μικρασιατών Ελλήνων, θυμόμαστε αυτή την εποχή τα όσα τράβηξαν οι πρόγονοί μας πρίν 98 χρόνια, κατά την Μικρασιατική Καταστροφή του 1922. Ο «Στόχος» κάνει μια ακόμη αποκάλυψη που αφορά τον Εθνομάρτυρα Μητροπολίτη Σμύρνης, Χρυσόστομο Καλαφάτη (1867 – 1922), που στην κυριολεξία μαρτύρησε στα χέρια των μαινόμενων Τούρκων, στις 27 Αυγούστου του 1922.

Εφημερίδα «ΣΤΟΧΟΣ»

Βασικά θα αναφερθούμε σε ένα παντελώς άγνωστο κείμενο του Κωστή Παλαμά για τον Εθνομάρτυρα και Άγιο Χρυσόστομο Καλαφάτη, που έγραψε στις 4 Σεπτεμβρί-ου 1922, δηλαδή λίγες μόνο ώρες αφότου ήρθε στην Αθήνα η είδηση για το Μαρτύριο του θρυλικού Μητροπολίτη της Σμύρνης.

Ο Εθνικός μας Ποιητής συγκρατεί την οργή του, φέροντας στην μνήμη του την επίσκεψη του σεπτού ιεράρχη στην Αθήνα, πριν τρία χρόνια (Δεκέμβριος 1919). Θυμάται τον Μητροπολίτη Σμύρνης να εισέρχεται στο συμβούλιο, διακόπτοντας την συζήτηση.

Στην συνέχεια του άρθρου, ο Κωστής Πα-λαμάς παρουσιάζει τον Μεγάλο Ιεράρχη της Σμύρνης περισσότερο Πατριώτη και λιγότερο Χριστιανό: «Το κήρυγμά του ήταν καθαρότατα και χαρακτηριστικότατα πα-τριωτικόν. Θράκη, Σμύρνη, Αλύτρωτοι Τό-ποι. Ο Σταυρός και η Κυανόλευκος τον συ-γκίνησαν, όπως τον οδήγησαν λίγα χρόνια νωρίτερα, κατά τον Μακεδονικό Αγώνα. Ο Τούρκος είναι το «θηρίον της Αποκαλύψεως»!

ΤΟ ΑΡΘΡΟ ΤΟΥ ΠΑΛΑΜΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟ ΣΜΥΡΝΗΣ ΠΟΥ ΚΡΥΒΟΥΝ ΟΛΟΙ ΕΠΙ 98 ΧΡΟΝΙΑ…

Γράφει – μεταξύ άλλων - στο εκπληκτικό αυτό άρθρο του ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: «Έχω πάντα εμπρός εις τα μάτια μου την ει-κόνα του νέου οσιομάρτυρος Μητροπολίτου του Χρυσοστόμου της Σμύρνης. Χειμερινή εσπέρα ήτο, Δεκέμβριος ο μήν, εγγίζουν τρία έτη να συμπληρωθούν. Συνεδριάζομεν οι Σύμβουλοι. Κάποιον ζήτημα οικονομικόν, θετικόν, άχαρι εις τας λεπτομερείας του, συμφεροντολογικόν, δυσεξιχνίαστον, μάς απησχόλει και μάς α-περρόφα και μας ανησύχει. Ότε ο κλητήρ ανήγγειλε την επίσκεψιν του Μητροπολίτου Σμύρνης. Εζήτει να του επιτραπή να προσέλθη παρεπιδημών και να χαιρετίση τους σοφούς Συμβούλους. Η συζήτησις έπαυσεν, η συνεδρίασις διεκόπη.

Το Συμβούλιον ηγέρθη εις προϋπάντησίν του. Ο σεπτός Ιεράρχης έσφιξε την χείρα ενός εκάστου των μελών. Συμπαθητικός, ταπεινός περισσότερον εις το εξωτερικόν του, επιβαλλόμενος μάλλον δια της πρωτογόνου χριστιανικής γλυκύτητος εις το ήθος του, παρά δι’ επισημότητος ιερατικής, ούτως ειπείν, εις τους τρόπους του. Τω παρεχώρησα την προεδρικήν θέσιν μου. Άμα επ’ εκείνης εγκατασταθείς, έκρινε πρέπον να τιμήση την προσενεχθείσαν οιονεί επίτιμον προεδρείαν, να μη απομείνη αργός. Και ο προεδρικός θώκος μετεβλήθη εις άμβωνα. Αλλ’ ο ιεροκήρυξ δεν είχε τίποτε από την τυπικήν, υπόψυχρον και θεατρικήν, συχνά, επιτήδευσιν των ρητόρων του θείου κηρύγματος…»

ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ: «Ο ΤΟΥΡΚΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΘΗΡΙΟΝ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΛΥΨΕΩΣ»!..

ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ Ο ΚΩΣΤΗΣ ΠΑΛΑΜΑΣ: «Η ομιλία του δεν ανεφέρετο εις δόγματα, ουδέ ετόνιζεν ωρισμένας αρχάς καθιερωμένας υπό της χριστιανικής ηθικής, εις υπόδειγμα ενάρετου βίου, διά την αιωνίαν ζωήν. Το κήρυγμά του ήτο καθαρώτατα και χαρακτηριστικώτατα πατριωτικόν. Ενεπνέετο από τους μεγάλους επικούς καιρούς, από την επικαιρότητα των θριαμβευτικών γεγονότων, των οποίων ησθανόμεθα α-γαλλόμενοι τον αντίκτυπον. Ήτον ως ιστορική, αφηγηματική, άμα δε μυστηριακή και αποκαλυπτική διάλεξις. Την ενέπνεεν η Θράκη, όπου ο Ελληνικός Στρατός επανίστα τας ευκλεείς παραδόσεις των Βυζαντινών αυτοκρατόρων ανακτητής της Αδριανουπόλεως. Την εγέμιζεν η Σμύρνη, όπου ο Σταυρός της Ορθοδοξίας προέβλεπε συγκάθεδρον αδελφήν του, την κυανόλευκον. Εξήστραπτεν η αγαθή γενειώσα μορφή του θαλερού πρεσβύτου εις την ιδέαν της απολυτρώσεως των Αλυτρώτων, αλλ’ ο τόνος της φωνής του προσελάμβανεν αποχρώσεις καρδιοβόρου οδύνης, ότε αναπαρίστα, εις όλας του τας λεπτομερείας, το καταχθόνιον σχέδιον της εξοντώσεως του Ελληνισμού της Ανατολής…

Ο Τούρκος, έλεγεν ο φιλόπατρις ιεράρχης, είναι το θη-ρίον της Αποκαλύψεως. Αλλά φρικιά ο νούς, οσάκις λογίζεται ότι το θηρίον τούτο ζη ακόμη και αντέχει, και καταλύει και συντρίβει, υπό τα όμματα του εκπολιτισθέντος Ευρωπαίου, με την έμμεσον ανοχήν των ισχυρών της Δύσεως και του Βορρά…

Και βυθιζόμενος εντονώτερον από την ρύμην του λόγου του εις το πατριωτικόν όραμα του ο Χρυσόστομος της Σμύρνης και τας χείρας ανατείνων προς τα ύψη και προσβλέπων ως εν εκστάσει τους μετ’ ευλαβείας και κατανύξεως ακροωμένους αυτού, επέρανε την ομιλίαν του δια της ανακρυγής ταύτης· Ας αξιώση ο Ύψιστος σύμπαντα τον Ελληνισμόν κατά το υποφώσκον νέον έτος να ακούση εντός του αγλαού10 ναού της του Θεού Σοφίας αδόμενον το «Χριστός γεννάται» και να χαιρετίση τότε το αναγεννηθέν Ελληνικόν Βυζαντινόν Κράτος, σύμβολον έχον τον Δικέφαλον Αετόν μετά της Κυανολεύκου. Και αποχαιρετίσας τους προσδραμόντας εταίρους του Συμβουλίου και άλλους παρισταμένους εκεί δια να ασπασθώσει την δεξιάν του, ο θεόπνευστος Ιεράρχης, ο καταλιπών μετά την αναχώρησίν του εκείθεν φωταυγή τρισυπόστατον αύλακα μυστηριακόν Πίστεως, Ελπίδος και Αγάπης, επανήλθεν εις την πρωτεύουσάν του, ένθα τον ανέμενε μετά τινά χρόνον, αντί της εκπληρώσεως της ευχής του, ο μαρτυρικός θάνατος»!..

ΚΙ ΟΜΩΣ: ΚΑΠΟΙΟΙ ΖΗΤΟΥΝ ΤΗΝ ΑΠΟΑΓΙΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΥ ΣΜΥΡΝΗΣ, ΕΠΕΙΔΗ ΗΤΑΝ ΠΟΛΥ… ΠΑΤΡΙΩΤΗΣ!

ΤΟ ΠΙΑΣΑΤΕ; «Θηρίον της Αποκαλύψεως» αποκαλούσε τους Τούρκους ο Άγιος της Πίστεώς μας, Εθνομάρτυς Μητροπολίτης Σμύρνης Χρυσόστομος Καλαφάτης. Του οποίου το κήρυγμα, όπως μαρτυρεί στο κείμενο που πα-ρουσιάσαμε ο Κωστής Παλαμάς, ήταν καθαρά Πατρι-ω-τικό... Γι’ αυτό και οι εχθροί του τον κατηγορούν μέχρι σήμερα ως υπερβολικά Πατριώτη και Μασώνο και ζη-τούν από το Οικουμενικό Πατριαρχείο να άρει την αγιοποίησή του, που έγινε το 1993, κατόπιν αόκνων ενεργειών του μακαριστού Χριστόδουλου, τότε Μητροπολίτου Δημητριάδος. Πρώτος και καλύτερος μεταξύ των επικριτών του, ο μακαριστός παπα-Γιώργης Μεταλληνός, που με επανειλημμένα άρθρα στον «Ορθόδοξο Τύπο» και σε άλλα χριστιανικά περιοδικά ΑΠΑΙΤΟΥΣΕ από το Φανάρι να προχωρήσει στην αποαγιοποίηση του Χρυσόστομου Καλαφάτη, επειδή ήταν πολύ Πατριώτης, επειδή οπλοφορούσε κι επειδή πιθανώτατα ήταν Μασώνος!.. Αιδώς Αργείοι…

Εφημερίδα «ΣΤΟΧΟΣ»

« Προηγουμενη
Επομενη »