Tελευταια Νεα

Κυριακή, Μαρτίου 21, 2021

Πατρών Χρυσόστομος: «Μήτερ Ορθοδοξία, Συ μας εφώτισες, Συ μας ελευθέρωσες, Συ μας έσωσες»


Με λαμπρότητα έγινε σήμερα η Θεία Λειτουργία στον Ιερό Ναό της Ευαγγελίστριας Πατρών, όπου λειτούργησε ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Πατρών κ.κ. Χρυσόστομος. Κατά το κήρυγμά του ο Σεβασμιώτατος μίλησε γιά τις αιρέσεις και τη νίκη της Ορθόδοξης πίστεώς μας, τις αποφάσεις των Οικουμενικών Συνόδων και φυσικά τον καίριο ρόλο της Ὀρθοδοξίας στην πορεία του Γένους μας.Αναφορα έκανε και στη συμπλήρωση των 200 ετών από την έναρξη της ελληνικής επανάστασης.

Μεταξύ τῶν ἂλλων ὁ Σεβασμιώτατος εἶπε:

«Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ Ἀποκάλυψη τοῦ Θεοῦ στόν ἄνθρωπο.

Eἶναι ἡ πίστις μας στόν ἓνα καί μόνο ἀληθινό Θεό. Εἶναι ἡ Ἁγία μας Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, εἶναι τά ἱερά Μυστήρια, εἶναι ἡ ἱερά καί ἁγία Παράδοσή μας.

Ἡ Ὀρθοδοξία εἶναι ἡ ἀποκάλυψη:

Ὅτι ὁ Θεός εἶναι Τριαδικός. Διά τοῦτο καί γηθοσύνως ὁμολογοῦμεν καί, “Προσκυνοῦμεν Πατέρα, Ὑιόν καί Ἅγιον Πνεῦμα, Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον”.

Ὅτι ὁ Ἰησοῦς Χριστός εἶναι τό δεύτερο πρόσωπο τῆς Παναγίας Τριάδος, ὁ Υἱός καί Λόγος τοῦ Θεοῦ, ὁ ἐλθών εἰς τόν κόσμον, ὡς τέλειος ἄνθρωπος, παραμείνας τέλειος Θεός, σαρκωθείς ἐκ Πνεύματος Ἁγίου καί Μαρίας τῆς ἀειπαρθένου Θεοτόκου.

Ὅτι τό Πανάγιον Πνεῦμα εἶναι τέλειος Θεός καί ὄχι μία δύναμις τοῦ Θεοῦ, ὡς ὑποστηρίζουν οἱ παλαιοί καί σύγχρονοι πνευματομάχοι.

Ότι ἡ Ἐκκλησία εἶναι Μία, Ἁγία, Ἀποστολική καί Καθολική, καί κάθε μιά ἀπό αὐτές τίς ἰδιότητες ἐμπερικλείει τήν ἀλήθεια, ὅτι ἡ Ἐκκλησία εἶναι τό Σῶμα τοῦ Χριστοῦ καί διά τοῦτο ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ καί διά τῶν Μυστηρίων σώζεται ὁ ἄνθρωπος.

Ὅτι ὁ ἄνθρωπος, δέν εἶναι δημιούργημα τῆς τύχης, ἀλλά τό τελειότερο δημιούργημα τοῦ Θεοῦ, τό προορισμένο νά φθάσῃ στή θέωση, νά περάσῃ δηλαδή, ἀπό τό κατ’ εἰκόνα στό καθ’ ὁμοίωσιν καί

Ὅτι οἱ ἱερές Εἰκόνες, τά ἱερά δηλαδή, ἐκτυπώματα τοῦ Κυρίου μας, τῆς Παναγίας μας καί τῶν Ἁγίων, τιμητικῶς προσκυνοῦνται, ἀφοῦ ” ἡ τῆς εἰκόνος τιμὴ ἐπὶ τὸ πρωτότυπον διαβαίνει” (Μ. Βασιλείου. Εις Βαρλαάμ μάρτυρα, P.G. 31.489).

Ὅλα αὐτά συνιστοῦν τήν Ἁγία μας Ὀρθοδοξίαν ὡς Θεοῦ Ἀποκάλυψη, ὡς μυστική σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Θεό, ὡς θυσιαστική σχέση ἀγάπης μέ τόν συνάνθρωπο, ὡς ὑπέρβαση τοῦ θανάτου καί βιωματική βαθειά ἐμπειρία τῆς Ἀναστάσεως καί τῆς βεβαιότητος γιά τήν αἰώνια ζωή καί Βασιλεία τοῦ Κυρίου.

Αὐτά ἐδίδαξε καί διδάσκει ἡ Ἁγία μας Ἐκκλησία καί θυσιαστικά μέ ποταμούς αἱμάτων τά ὑπεστήριξε ἀπό τούς πρώτους χρόνους τῆς ζωῆς της, ἀπό τήν ὀρθρινή, δηλαδή, ἐνθουσιαστική, ἁγία, μαρτυρική περίοδο τῶν πρώτων αἰώνων, κατά τήν ὁποίαν τό μαρτυρικόν αἷμα ὕψωσε καί ἐπύργωσε τήν ἀδιαπραγμάτευτη ἀλήθεια τόσον περί τοῦ Θεοῦ, ὅσον καί περί τοῦ ἀνθρώπου καί τῆς κτίσεως συμπάσης.

Ἀλλά καί ὅταν οἱ διωγμοί κατέπαυσαν καί τό ἅγιο μαρτυρικόν αἷμα σταμάτησε τήν γῆ νά πορφυρώνῃ, ὁ μισόκαλος Διάβολος, ὁ ἐκπεσών, ἕνεκα ἐγωϊσμοῦ καί ἐπάρσεως, ἐκ τῆς ἄνω φωτορίας, ἐνέπνευσε τούς υἱούς τῆς ἀπωλείας, οἱ ὁποῖοι ἀπολυτοποιώντας τήν ἀνθρώπινη λογική καί τήν ἀνθρώπινη διανόηση, ἠθέλησαν μέ λογικά ἐπιχειρήματα νά ἑρμηνεύσουν, τά τῆς Ἀποκαλύψεως τοῦ Θεοῦ καί τά τῆς πίστεως, ἡ ὁποία δέν εἶναι ἄλλο τί, παρά ὁ ἴδιος ὁ Κύριος κατά τούς Θεοφόρους Πατέρας τῆς Ἐκκλησίας: “Χριστόν εἶναι φαμέν τήν ἐνυπόστατον πίστιν” (Ἅγιος Μάξιμος Ὁμολογητής).

Δυστυχῶς δέν ἠδυνήθησαν νά ἑρμηνεύσουν τά ἄρρητα ρήματα καί τήν ἀποκεκαλυμμένην ἀπό τόν Θεόν ἀλήθεια, ἀφοῦ ἔλειπε ἡ ταπείνωσις , ὁ ἀγώνας γιά τήν κάθαρση τοῦ νοός καί τῆς καρδίας καί ὡς ἐκ τούτου ἦτο ἀδύνατον νά ἐπέλθῃ ὁ θεῖος φωτισμός. Ἔτσι λοιπόν, οἱ ἑσκοτισμένοι νόες, ὑπέπεσαν στήν πλάνη, ἕνεκα ἑωσφορικῆς οἰήσεως καί ὁδηγήθησαν στήν αἵρεση ἤ στίς αἱρέσεις, οἱ ὁποῖες ἐταλάνισαν τό σῶμα τῆς ἁγίας μας Ἐκκλησίας

« Προηγουμενη
Επομενη »