Tελευταια Νεα

Σάββατο, Μαΐου 09, 2020

Η τηλεκπαίδευση των μαθητών λόγω κορονοϊου βάζει τέλος και στην ακύρωση μαθημάτων λόγω χιονιού


Τροπολογία για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης κατέθεσε στην Βουλή η υπουργός Παιδείας κ. Κεραμέως. Παράλληλα προβλέπεται και διάταξη για την άδεια ειδικού σκοπού των εκπαιδευτικών. Προβλέπεται ότι οι εκπαιδευτικοί θα λαμβάνουν άδεια ειδικού σκοπού μόνο αν λάβουν έγκριση από τους Διευθυντές των σχολείων

Ο νέες διατάξεις αφορούν στην παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης αποσκοπούν στη ρύθμιση της παροχής της εκπαίδευσης στους μαθητές, σπουδαστές, καταρτιζόμενους ή φοιτητές που δεν θα δύνανται να παρακολουθήσουν τη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία, ύστερα από την επανέναρξη της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών, είτε λόγω ενδεχόμενης νέας αναστολής της λειτουργίας της εκπαιδευτικής δομής στην οποία φοιτούν, είτε λόγω άλλου έκτακτου ή απρόβλεπτου γεγονότος, όπως για παράδειγμα για λόγους υγείας των ιδίων. ίου

Η υπουργός Παιδείας μιλώντας στην Βουλή ανέφερε ότι η συγκεκριμένη διάταξη και η μέθοδος της τηλεκπαίδευσης δεν θα αφορά μόνο την έκτακτη κατάσταση που έχει προκύψει από την εξάπλωση του κορονοϊού αλλά και άλλες έκτακτες ανάγκες όπως φυσικά φαινόμενα και φυσικές καταστροφές όπως για παράδειγμα οι σεισμοί. Παράλληλα ανέφερε μιλώντας στην Βουλή ότι πλέον στις περιοχές που για προληπτικού λόγους αναστέλλεται η λειτουργία των σχολείων χιονιόπτωση το μάθημα θα γίνεται με τηλεκπαίδευση.

Συγκεκριμένα με την τροπολογία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων για την εκπαίδευση και τις τρεις βαθμίδες των σχολείων (νηπιαγωγεία, δημοτικά, Γυμνάσια, Λύκεια και Πανεπιστήμια) προβλέπονται :

Επιτρέπεται, κατά παρέκκλιση της κείμενης νομοθεσίας, η παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός.Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων και περιόδους λήψης έκτακτων μέτρων για την προστασία της δημόσιας υγείας.

Ορίζεται ως αποκλειστικός σκοπός της κατά τα ανωτέρω δυνατότητας η παροχή εκπαίδευσης, η οποία πραγματοποιείται με ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο, ενώ δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος.

Εισάγονται ρυθμίσεις σχετικά με την τήρηση και επεξεργασία των παραγόμενων μεταδεδομένων. στο πλαίσιο της προαναφερόμενης διαδικασίας (διατήρηση, καταστροφή μεταδεδομένων, ορισμός υπεύθυνου επεξεργασίας δεδομένων κ.λπ.), η επεξεργασία των οποίων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς.

Τα ειδικότερα ζητήματα εφαρμογής της ρύθμισης (τρόπος και τεχνολογικά μέσα για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών, όροι και προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, διασφάλιση της προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων κ.λπ) καθορίζονται, με υπουργική απόφαση.

Παράλληλα ρυθμίζονται διαδικαστικά ζητήματα όσον αφορά στη χορήγηση άδειας ειδικού σκοπού και λοιπών διευκολύνσεων στο εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης.

Οι διατάξεις που αφορούν στην επέκταση στο εκπαιδευτικό προσωπικό της δημόσιας εκπαίδευσης και κατάρτισης χαρακτηρίζονται αναγκαίες, προκειμένου να αποφευχθεί η εμφάνιση αδικαιολόγητων λειτουργικών κενών εν όψει της επικείμενης επανέναρξης της λειτουργίας των εκπαιδευτικών δομών. Παράλληλα, διατηρείται η δυνατότητα της απουσίας με άδεια ειδικού σκοπού ή της χρήσης των λοιπών διευκολύνσεων που προβλέπονται για τους γονείς με αιτιολογημένη απόφαση του αρμόδιου οργάνου της υπηρεσίας, όπως ήδη ισχύει για το προσωπικό του Υπουργείο Υγείας, των φορέων παροχής υπηρεσιών υγείας, του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου και τους φορείς αυτού, καθώς και για το ένστολο προσωπικό.Για τις νέες ρυθμίσεις μίλησε η υπουργός Παιδείας κ..Κεραμεώς στην Βουλή


Παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης

1. Είναι δυνατή η, κατά παρέκκλιση κάθε άλλης διάταξης, παροχή σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης με χρήση μέσων τεχνολογίας σε μαθητές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης που δεν δύνανται να παρακολουθήσουν δια ζώσης την εκπαιδευτική διαδικασία είτε λόγω καθολικής ή μερικής αναστολής ή απαγόρευσης λειτουργίας εκπαιδευτικής δομής είτε για άλλο λόγο που ανάγεται σε έκτακτο ή απρόβλεπτο γεγονός. Η ταυτόχρονη διδασκαλία σε μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν στο μάθημα με φυσική παρουσία και σε άλλους μαθητές οι οποίοι συμμετέχουν εξ αποστάσεως επιτρέπεται μόνο σε περίπτωση επιδημικών νόσων. Σκοπός της παρεχόμενης δυνατότητας όλων των ανωτέρω περιπτώσεων είναι αποκλειστικά η παροχή εκπαίδευσης.

2. Στο πλαίσιο της διαδικασίας της παρ. 1, δεν επιτρέπεται η καταγραφή και αποθήκευση του παραδιδόμενου μαθήματος, παρά μόνον η ζωντανή μετάδοση ήχου ή/και εικόνας σε πραγματικό χρόνο για τον ανωτέρω συγκεκριμένο σκοπό. Τα μεταδεδομένα που τυχόν παράγονται στο ίδιο ως άνω πλαίσιο διατηρούνται για συγκεκριμένο εύλογο χρονικό διάστημα, όπως αυτό προσδιορίζεται στο πλαίσιο επεξεργασίας των συγκεκριμένων δεδομένων, μετά την πάροδο του οποίου καταστρέφονται. Η επεξεργασία των εν λόγω μεταδεδομένων επιτρέπεται αποκλειστικά για σκοπούς ερευνητικούς ή στατιστικούς. Υπεύθυνος επεξεργασίας δεδομένων κατά την έννοια του άρθρου 4 του Κανονισμού (EE) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων, «Γ.Κ.Π.Δ.») είναι: α) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας δημόσιας εκπαίδευσης το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και β) για όλες τις εκπαιδευτικές δομές της πρωτοβάθμιας και της δευτεροβάθμιας ιδιωτικής εκπαίδευσης το πρόσωπο, φυσικό ή νομικό, ή άλλου είδους νομική οντότητα ανεξαρτήτως νομικής προσωπικότητας στα οποία έχει χορηγηθεί η άδεια λειτουργίας της αντίστοιχης ιδιωτικής εκπαιδευτικής δομής.3. Με απόφαση του Υπουργού Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία εκδίδεται μετά τη διενέργεια εκτίμησης αντικτύπου σχετικά με την προστασία δεδομένων (Ε.Α.Π.Δ.) σύμφωνα με τα άρθρα 35 παρ. Ιτου Γ.Κ.Π.Δ. και 65 του ν. 4624/2019 (Α' 137), ορίζονται και ρυθμίζονται ο τρόπος KOL τα μέσα τεχνολογίας που χρησιμοποιούνται για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης στις περιστάσεις αυτές, ο τρόπος συμμετοχής των εκπαιδευτικών και των μαθητών σε αυτήν, οι όροι και οι προϋποθέσεις διενέργειας της διαδικασίας, συμπεριλαμβανομένων τυχόν οργανωτικών ή/και τεχνικών μέτρων προς διασφάλιση της
προστασίας των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων, καθώς και κάθε άλλη λεπτομέρεια για την εφαρμογή του παρόντος.

Ειδικές ρυθμίσεις για την άδεια ειδικού σκοπού και τις λοιπές διευκολύνσεις του εκπαιδευτικού προσωπικού

Για το εκπαιδευτικό προσωπικό που απασχολείται με οποιοδήποτε καθεστώς εργασίας σε όλες τις βαθμίδες της δημόσιας εκπαίδευσης, τυπικής ή μη τυπικής, και της κατάρτισης εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ. 5 του άρθρου 5 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α' 55), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α' 76). Οι υποβληθείσες από την 1η Μαΐου 2020 και έως την έναρξη ισχύος του παρόντος αιτήσεις για χορήγηση της άδειας ειδικού σκοπού εξετάζονται αποκλειστικά με βάση την παρούσα ρύθμιση.
« Προηγουμενη
Επομενη »